Rozdělení stavebního pozemku na více parcel.

06.07.2023

Vlastnictví pozemku je bezesporu velkou výhodou, ale někdy je třeba pozemek rozdělit na menší parcely, pokud chcete prodat část pozemku nebo postavit více než jednu stavbu na pozemku. V tomto článku se zaměřím na to, jaké jsou právní požadavky pro rozdělení stavebního pozemku na jednotlivé parcely, jaký je proces rozdělení a jak postupovat při podání žádosti o rozdělení pozemku.

Právní požadavky pro rozdělení stavebního pozemku

Než začnete s procesem rozdělení stavebního pozemku, je důležité zkontrolovat a dodržet všechny právní požadavky vztahující se k rozdělení stavebního pozemku. Tyto požadavky jsou stanoveny v zákoně č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon o územím plánování a stavebním řádu také říká, že každá parcela musí být vybavena potřebnou infrastrukturou, jako jsou například přístupové cesty, vodovodní a kanalizační sítě, elektřina, nebo plynové potrubí. Dále musí být každá parcela samostatně využitelná, což znamená, že musí být přístupná a využitelná bez ohledu na sousedící parcely.

Zcela základním předpokladem pro rozdělení pozemku je nutné, aby byl dělený pozemek zapsán v katastru nemovitostí. Pokud pozemek není zapsán v katastru, musí být nejprve zapsán, což může být poměrně složitý proces.

V neposlední řadě tento zákon stanoví, že každé rozdělení stavebního pozemku musí být schváleno stavebním úřadem. Stavební úřad je orgán městského nebo obecního úřadu, který má pravomoc rozhodovat o stavebních povoleních a o schválení projektové dokumentace.

Stavební úřad má klíčovou roli v celém procesu rozdělení stavebního pozemku. Je zodpovědný za posouzení požadavků na rozdělení pozemku a za vydání platného rozhodnutí o dělení pozemku. Stavební úřad také kontroluje, zda jsou všechny požadované dokumenty vyplněny správně a zajišťuje, aby celý proces byl v souladu se zákonem. Pokud jsou podané dokumenty vyplněny chybně, úřad vám pošle žádost zpět s vyznačením chyb a vyzváním k opravě.

Proces rozdělení stavebního pozemku na individuální parcely

Proces rozdělení stavebního pozemku na individuální parcely se skládá z několika kroků. Prvním krokem je získání informací od stavebního úřadu o požadavcích na dokumentaci a postupu při rozdělení pozemku. Poté je nutné sestavit potřebnou dokumentaci, která zahrnuje kromě formuláře "Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků" i zpracovanou celkovou situaci v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení a s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, návrh řešení sítí a souhlasná stanoviska jejich vlastníků, souhlas sousedů (seznam, adresy, podpisy) a další závazná stanoviska dotčených orgánů, např. ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ložisek nerostných surovin, památkové péče, dopravy apod.

Po sestavení dokumentace je nutné podat žádost jménem všech vlastníků daného pozemku na stavební úřad. Stavební úřad zahájí územní řízení a pokud bude vaše žádost úspěšná, bude vám vydáno "Územní rozhodnutí o rozdělení pozemku".

Toto rozhodnutí spolu s geometrickým plánem vložíte na katastr nemovitostí a ten nově vzniklé parcely zapíše. V tuto chvíli také můžete začít s fyzickým dělením pozemku na jednotlivé parcely. Tento proces zahrnuje například odstranění stávajících překážek, jako jsou například stromy a keře, a rozdělení pozemku podle stanovených hranic.

Geometrický plán je vhodné nechat vyhotovit až ve chvíli, kdy stavební úřad váš záměr dělení pozemků povolí. V případě, že geometrický plán přiložíte již k žádosti o dělení pozemku a stavební úřad tuto verzi nepovolí, budete nuceni nechat původní geometrický plán předělat dle doporučení stavebního úřadu. Cena za vyhotovení geometrického plánu se pohybuje okolo 10 tisíc Kč a za změnu také platíte.

Možné problémy a řešení

Při dělení stavebních pozemků mohou nastat různé problémy, které mohou zpomalit nebo dokonce zastavit celý proces. Pokud se vyskytnou problémy, stavební úřad vás o nich informuje a navrhne řešení. Mezi nejčastější problémy například patří:

  • Nedostatečná infrastruktura

Pokud pozemek není dostatečně vybaven infrastrukturou, jako jsou například vodovodní a kanalizační sítě, může to vést k odmítnutí žádosti o dělení pozemku. V takovém případě musíte nejprve zajistit potřebnou infrastrukturu, než budete moci pokračovat v procesu dělení pozemku.

  • Nedostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků

Dalším častým problémem je nedodržení vzdálenosti od sousedních pozemků. Pokud jsou parcely příliš blízko k sobě, může to vést k odmítnutí žádosti o dělení pozemku. V takovém případě musíte přehodnotit umístění budov a zajistit, aby byly v souladu s požadavky stanovenými zákonem.

Tipy pro úspěšný proces rozdělení pozemku

Aby proces rozdělení stavebního pozemku na individuální parcely proběhl úspěšně, je důležité dodržovat všechny právní požadavky a postupy. Také je důležité mít kvalitní dokumentaci a poradit se s odborníky, pokud je to nutné. Sledujte průběh procesu a pravidelně komunikujte se stavebním úřadem.

Často kladené otázky o rozdělení stavebního pozemku

Pokud máte otázky ohledně rozdělení stavebního pozemku na individuální parcely, zde je několik odpovědí na často kladené otázky:

  • Kolik parcel mohu rozdělit ze stavebního pozemku?

To závisí na velikosti a umístění pozemku, územním plánu obce a vydaných regulativů pro danou oblast, tedy místních stavebních předpisech.

  • Jak dlouho trvá proces rozdělení stavebního pozemku?

Proces může trvat několik týdnů až několik měsíců, v závislosti na složitosti pozemku a místních stavebních předpisech. Dotčené orgány mají 30 dní na vyjádření a vydání souhlasného stanoviska, stejně tak stavební úřad. Velmi často se bohužel stává, že doba na stavebním úřadu se může prodloužit až na 90 dní a nic s tím bohužel neuděláte. Příprava geometrického plánu geodetem zabere cca 4-5 týdnů, v závislosti na obtížnosti dělení pozemků a nového záměru s nimi.

  • Jaké jsou náklady na rozdělení stavebního pozemku?

Náklady se liší v závislosti na velikosti pozemku, počtu parcel a složitosti dokumentace. Jedná se o částky tisíců až desetitisíců.

Rozdělení stavebního pozemku na jednotlivé parcely je důležitým procesem, který vyžaduje dodržování právních požadavků a připravenost na řešení případných problémů. Pokud budete postupovat správně a dodržovat všechny požadavky, proběhne celý proces hladce a vy můžete úspěšně rozdělit pozemek na jednotlivé parcely a využít ho k výstavbě více nemovitostí. Chce to ovšem velkou trpělivost a vytrvalost.

Pokud si na tento proces sami netroufáte, velmi ráda vám pomohu.